"De koers voor duurzame logistiek is bepaald"

Andre Kranke van DACHSER legt uit waarom er geen alternatief is voor emissievrij wegtransport.

Andre Kranke is sinds 2019 Department Head Trends and Technology Research, Corporate Research & Development bij DACHSER en staat aan het hoofd van het innovatieproject "Klimaatbescherming". In dit interview legt hij uit waarom er geen alternatief is voor emissievrij wegtransport.

Meneer Kranke, logistiek wordt momenteel nog gedomineerd door fossiele brandstoffen. Maar de overgang naar emissievrije logistiek is toch al begonnen?

De weg naar klimaatneutraliteit zal worden bewandeld met drastische wereldwijde veranderingen die alle economische sectoren bestrijken en zich ook uitstrekken tot ons privéleven. En ja, de koers voor duurzame logistiek is al bepaald. De fundamentele technologische beslissingen zijn genomen en het tijdsplan is al vastgesteld, er zijn alleen nog details die moeten worden uitgewerkt.

Het concrete bewijs van deze vooruitgang is reeds zichtbaar in een groot aantal wetten en reglementen in heel Europa die ofwel reeds van kracht zijn of in de planningsfase zitten...

...Er zijn veel wetten waaraan wij ons als spelers in de logistieke sector moeten houden, maar drie belangrijke wettelijke kaders vragen onze bijzondere aandacht. Een daarvan is de gewijzigde Richtlijn (EU) inzake hernieuwbare energie 2018/2001, ook bekend als RED 2. Die bevat doelstellingen voor elke EU-lidstaat over het percentage hernieuwbare energie - windenergie, zonne-energie of biomassa - dat zij moeten bereiken.

Welk effect heeft dat op de transportsector?

Fossiele brandstoffen worden duurder, zoals we elke dag kunnen zien wanneer we onze auto voltanken. De Duitse wet inzake de handel in Broeikasgasemissierechten (BEHG), die op 1 januari 2021 in werking is getreden, heeft geleid tot een brutoprijsstijging voor diesel van ongeveer 8 cent per liter en dit is pas het begin. Deze nationale emissiehandel, die een prijs van 25 euro oplegt voor elke ton CO2e-uitstoot, zal tot 2026 van kracht blijven. De kosten stijgen van jaar tot jaar en zullen minimaal 55 euro per ton CO2e-uitstoot bedragen, dat zijn grotere kosten dan 8 cent op een liter diesel. Overigens zullen ook andere fossiele brandstoffen voor vervoer en warmte, zoals stookolie, gas, LNG en CNG, worden getroffen.

Interview with: Andre Kranke

Andre Kranke is Department Head Trends and Technology Research, Corporate Research & Development at DACHSER.

Deze regelingen gelden aanvankelijk alleen voor Duitsland. Is er een soortgelijk concept gepland voor Europa?

De Europese Unie is van plan om de CO2-emissiehandel uit te breiden naar de transportsector als onderdeel van haar Green Deal en gebruikt momenteel het Duitse BEHG als leidraad. Hoewel de details van de plannen nog niet precies zijn omschreven, verwacht ik persoonlijk dat de transportsector vanaf 2025 zal worden getroffen door kosten van 70 tot 100 euro per ton CO2e-uitstoot. Maar, zoals ik al zei, dit is slechts mijn persoonlijke inschatting.

Met welke andere aspecten moeten logistieke spelers rekening houden?

Een belangrijke Europese richtlijn is al sinds 2019 van kracht. Die bevat uiterst duidelijke doelstellingen voor het wagenpark van fabrikanten van bedrijfsvoertuigen: tegen 2025, en vooral vanaf 2030, moeten er aanzienlijke CO2-reducties worden ingevoerd voor nieuwe inschrijvingen van voertuigen. Maar het optimaliseren van de dieseltechnologie alleen is gewoonweg niet genoeg om vanaf 2019 een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% ten opzichte van een moderne Euro 6-vrachtwagen te bereiken. Vrachtwagenfabrikanten richten zich daarom op emissievrije voertuigen, die in de EU-richtlijn duidelijk worden gedefinieerd als voertuigen die absoluut geen CO2 of luchtverontreinigende stoffen uit de uitlaat van het voertuig uitstoten.

Het is een fascinerend onderwerp. In het begin had u het over drie wettelijke regelingen, die richtlijnen zijn van groot belang voor de logistieke sector; wat is de derde relevante wettelijke regeling?

Het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie hebben onlangs overeenstemming bereikt over de toekomstige procedure voor de Eurovignetrichtlijn - een kwestie die bijzonder relevant is voor de logistieke sector als kostenfactor. De richtlijn zal in wezen het kader vormen voor alle tolheffingssystemen voor vrachtwagens in de hele EU en bepalen hoe tolheffingen voor vrachtwagens kunnen worden opgelegd en hoe hoog ze zullen zijn. Het systeem zal waarschijnlijk vanaf 2023 in Duitsland worden toegepast, waarbij een nieuw tolsysteem voor vrachtwagens wordt ingevoerd dat waarschijnlijk vijf nieuwe CO2-categorieën zal omvatten naast de vorige emissiecategorieën van Euro 0 tot Euro 6. Die nieuwe categorieën zullen in de toekomst een cruciale rol spelen. Naar mijn schatting kan het verschil in tolheffing tussen een Euro 6-vrachtwagen en een vergelijkbare emissievrije vrachtwagen oplopen tot 8 à 15 cent per kilometer voor een 40-tonsvoertuig, bovenop de normale tolheffingen. Als gevolg daarvan zullen de toenemende kostenvoordelen een verdere impuls geven aan de ontwikkeling van emissievrije vrachtwagens vanaf 2025.

Hartelijk dank voor het interessante interview.

DACHSER wereldwijd
Neem contact op
Contact Sebastiaan Hes